SPSF objął patronat nad sceną muzyczną Pikniku Rodzinnego

Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów objęło patronatem scenę muzyczną Pikniku Rodzinnego. SPSF reprezentowała Pani Elwira Fibiger (honorowy członek Stowarzyszenia).

 Piknik Rodzinny odbył się 12 czerwca 2010 w Parku Szczęśliwickim w Warszawie.

Imprezę odwiedziło ok 3 tys. osób i masę znanych osób, z którymi przeprowadzano krótkie wywiady, m.in.:

 • Honorowy Członek SPSF – Pani Elwira Fibiger
 • Duet Fortepianowy PEDIDO zatrzymani w czasie…
 • Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Firm Rodzinnych Pan Andrzej Blikle
 • muzyk satyryk – Pan Andrzej Rosiewicz
 • wokalistka Pani Renata Dąbkowska
 • Zespół BigBit
 • Pani Ewa Nitecka specjalistka ds. porodów domowych
 • Pani Irena Chołuj – autorka książek z dziedziny porodów w domu
 • Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Cyklistów Mirosław Sobek
 • Pan Rafał Poniatowski (prezenter TVN) z żoną Justyną 

 

AHK_A.Blikle  AHK_BigBit  AHK_CLOWN  AHK_ElwiraFibiger1  AHK_Renata_Dabkowska AHK_PoniatowscyTVN  Publika AHK_WTC_Sobek Nitecka_Choluj PERDIDO Pingwin policjant

Rodzina. Podwaliny wolnego państwa

Rodzina jako podstawowa komórka życia społecznego jest pierwszym i najbardziej istotnym środowiskiem, z jakim styka się człowiek. To jednostki bezsprzecznie kształtują oblicze całego świata i od wieków w tej wciąż ewoluującej rzeczywistości wyjątkową rolę pełni rodzina.

 

Rodzina. Naturalne środowisko wychowawcze

Rodzina jest pierwszym, fundamentalnym i naturalnym środowiskiem wychowawczym, ponieważ stwarza warunki najbardziej sprzyjające zaspokojeniu wszystkich potrzeb człowieka. Wzrastając na kanwie rodziny dziecko usamodzielnia się, a w miarę upływu lat, coraz więcej czasu spędza poza domem, sukcesywnie mając do czynienia z coraz szerszym kręgiem różnych środowisk. Żadna, nawet najlepsza edukacja publiczna czy prywatna nie jest w stanie tak jak rodzina przysposobić młodego człowieka, aby rozumiał człowieczeństwo oraz różne sfery życia społecznego. Jedynie w rodzinie wszyscy jej członkowie zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą doświadczać prawdziwej atmosfery wzajemnej miłości i akceptacji, bez której funkcjonowanie jakiegokolwiek społeczeństwa byłoby wręcz niemożliwe. Ponieważ wychowanie dzieci kształtują przykłady, a nie wkładana do głowy teoria, toteż świadome rodzicielstwo z właściwym zrozumieniem wartości i znaczenia rodziny, ma zasadniczy wpływ na kształtowanie całego społeczeństwa. Jeśli atmosfera domu rodzinnego jest pełna napięć, konfliktów, sporów, ciągłych kłótni, a może także pijackich scen, taka rodzina będzie generowała kolejne, patologiczne jednostki życia społecznego; odrzucone i opuszczone dzieci, które nie zaznawszy miłości będą emanowały agresją i nienawiścią. Jeśli natomiast wychowanie sprawują świadomi, dojrzali osobowościowo i odpowiedzialni rodzice, prawidłowe wzorce moralne przekazywane są naturalnie i spontanicznie w różnorodnych sytuacjach życia codziennego. To kształtuje zdrowe osobowości dzieci, a więc zdrowe jednostki tworzące przyszłe pokolenia całego społeczeństwa. Wpływ wychowawczy rodziny najsilniej kształtuje się we wczesnych stadiach rozwoju człowieka, w okresie wczesnego dzieciństwa.  W tym czasie dziecko pozostające przez większość czasu w domu nie podlega jeszcze oddziaływaniom instytucji publicznych lub wpływ tych instytucji jest ograniczony. W tym też okresie następuje największy rozwój osobowości małego człowieka, który ma zasadniczy wpływ na całe późniejsze życie.

 

Rodzina. Kryzys współczesnego świata

Współczesny, galopujący  świat ulga obecnie bardzo wielu przemianom. Dziś już coraz trudniej spotkać, szczególnie w środowiskach miejskich, rodziny wielopokoleniowe mieszkające w jednym domu. Celem młodych, wchodzących w życie ludzi jest  usamodzielnienie, którego synonimem stało się całkowite oddzieleniem od domu rodzinnego i stanięcie „na własnych nogach”. Młodzi ludzie ostatniej dekady często odkładają moment założenia własnej rodziny, warunkując ten krok osiągnięciem stabilizacji finansowej, umożliwiającej im prowadzenie odrębnego gospodarstwa domowego. Istnieje sporo obaw, z którymi muszą zmierzyć się narzeczeni przed podjęciem decyzji o założeniu rodziny: panująca moda na niezależność i życie w tzw. wolności „bez zobowiązań”, obawy związane z nieudanym związkiem wobec wciąż rosnącej liczby rozwodów, utrudnienie realizacji kariery zawodowej, ograniczenia w warunkach mieszkaniowych, etc. Do zmian w funkcjonowaniu rodziny dochodzi głównie pod wpływem dwóch procesów: uprzemysłowienia i urbanizacji, które są źródłem zmian w środowisku pracy i zamieszkania. Z powodu rozproszenia się członków rodziny dochodzi do rozluźnienia więzi pokrewieństwa. Dzieci obecnego wieku najczęściej znają tylko dziadków i najbliższe ciocie i wujków, ponieważ coraz rzadziej inicjowane są jak dawniej, spotkania w szerszym gronie z okazji świąt, czy różnych jubileuszy. Pochłonięci codziennymi sprawami ludzie coraz mniej mają czasu na ciepły, emocjonalny kontakt z najbliższymi, budujący więzi rodzinne. Relacje małżeńskie, relacje z dziećmi, sprowadzają się do wymiany bieżących informacji niezbędnych do właściwej organizacji czasu; wciąż brakuje zwykłych rozmów, wspólnego spędzania czasu, celebrowania posiłków… Członkowie rodziny żyją jakby każdy własnym życiem, pochłonięci własnymi sprawami zamykają się przed sobą i coraz bardziej oddalają od siebie, co jest konsekwencją presji jaka przyniosły do naszych rodzin przemiany społeczne ostatnich czasów. Coraz częściej mamy do czynienia z kryzysem rodziny w społeczeństwach nowoczesnych. Świadczą o tym statystyki rozwodowe, coraz większa popularność związków nieformalnych i tym samym niechęć młodych ludzi do wstępowania w związki małżeńskie i posiadania potomstwa.

 

Rodzina. Sytuacja w Polsce

Obecne czasy wrogie są rodzinie stojąc z całym wachlarzem „modnych” propozycji w poprzek wszystkich dobrodziejstw, jakie zawiera w sobie właściwie pojmowane życie rodzinne. Dla wielu członków rodzin dom wydaje się być hotelem, gdzie się „odreagowuje” po trudach dnia spędzonego w pracy czy szkole. We współcześnie prowadzonym domu zazwyczaj: śpimy, jemy, odrabiamy lekcje i oglądamy telewizję. Rodzice są w pracy od rana do wieczora, dzieci po wypełnieniu swoich obowiązków szkolnych zajmują się same sobą. W taki właśnie sposób zajęci swoimi sprawami, kochający się ludzie, w efekcie oddalają się od siebie tworząc podłoże niezrozumienia, a tym samym w przyszłości konfliktu.

Rodzina jest tą komórką społeczną, którą należy szczególnie chronić i wspierać, zwłaszcza gdy jej funkcjonowanie ulega zakłóceniu, dlatego że w takim przypadku zawsze staje się dla swych członków źródłem bólu i nieszczęścia. Chcąc cieszyć się zdrowym społeczeństwem, konieczne jest szczególne dbanie i wspieranie rodzin.

W historii naszego państwa, ustrojowe przejście od socjalizmu do demokracji niesie za sobą wiele trudu i zmian, na które polskie społeczeństwo w większości nie było gotowe. Zmiany te, związane z wysiłkiem życiowym dnia codziennego, osłabiają wypełnianie podstawowych funkcji rodziny, co w konsekwencji może prowadzić do jej niewydolności. Niedawno wykonane badania społeczne mówią, że jedne z najważniejszych zmian jakie zachodzą we współczesnej rodzinie to:

 • zmniejszenie autorytetu ojca i męża
 • wzrost liczby rozwodów
 • zmniejszanie rozmiarów rodziny

Relacje i zależności jaki zachodzą w rodzinie są pewnego rodzaju wzorcami. To one wpływają na odpowiedni wybór zasad i modeli postępowania w różnych sytuacjach codziennego życia w przyszłości człowieka. Rodzice stanowią dla dziecka źródło informacji, które przez cale życie wywiera istotny wpływ na jego zachowanie. Miłość i autorytet, z którymi dziecko styka się w rodzinie, stanowią dwa niepowtarzalne komponenty wzajemnie się uzupełniające, oddziałujące na przestrzeni całego procesu wychowania. Dzieci obserwują i naśladują swoich rodziców, a tym samym kodują i utrwalają w sobie ich postępowanie, tak dobre jak i złe. Przeżywane w dzieciństwie radości, urazy, krzywdy wywierają wpływ na jego stosunek do świata i ludzi.

 

Rodzina. Podstawa zdrowego społeczeństwa

Mocna rodzina to ta, w której dzięki odpowiedzialnej postawie i staraniom rodziców zostały wytworzone więzi emocjonalne, oparte na relacji prawdy i wzajemnego szacunku, a dzieci mają swój udział w życiu rodzinnym. Socjologowie podkreślają, że w każdych warunkach społecznych istnieją przynajmniej trzy funkcje, jakie może realizować tylko rodzina, niezbędne dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania społeczeństwa:

 • prokreacja
 • socjalizacja
 • miłość

Wynika z tego, że bez rodziny społeczeństwo nie może istnieć. Ludzie wielkiego formatu, tacy jak John Wesley, George Washington czy Abraham Lincoln, wciąż powtarzali, że domowi zawdzięczają to, kim są i co osiągnęli. To dom kształtuje charakter człowieka i jego ambicje, tak więc dom określa kierunek narodu. To, co kształtuje człowieka, kształtuje naród. Wpływ charakteru i myśli wszczepionych w człowieka w domu znajduje swój wyraz w rządach, szkołach, mediach oraz gospodarkach państw. Będziemy mieć dobrych obywateli, jeżeli będziemy mieć dobrych rodziców. Dom jest zasadniczą placówką, w której wychowuje się następne pokolenia. Ojciec, matka, dziadkowie – wszyscy powinni odgrywać rolę w edukacji młodego człowieka. Rola szkoły w państwie powinna być natomiast rozwinięciem wychowawczej roli domu, nie jej zastąpieniem. Rodzice powinni wziąć odpowiedzialność za kształcenie dzieci. Jeżeli sfera wychowania dzieci została przekazana innym osobom, dalej, na rodzicach spoczywa odpowiedzialność znalezienia dobrych szkół czy wychowawców, którzy wykonają te pracę należycie.

 

MODA NA RODZINĘ – inicjatywa prorodzinna

Dramatyczna sytuacja, w której znalazła się rodzina naszych czasów porusza nie tylko kręgi chrześcijańskie naszego społeczeństwa. W ostatnim czasie Rząd Polski w oparciu o przeprowadzone badania bardziej niż kiedykolwiek wcześniej skłonił się ku prorodzinnej polityce.

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych PERES – chrześcijańska organizacja pozarządowa z Warszawy posiadająca swoje oddziały na terenie Kraju – przygotowała długofalowy projekt skierowany do różnych środowisk pod wspólnym tytułem MODA NA RODZINĘ.

 

Jako inaugurację inicjatywy, zaplanowano w Warszawie piknik rodzinny w dniu 12 czerwca br. Do współpracy włączyły się organizacje pozarządowe wchodzące w skład Komisji Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny przy Urzędzie m.st. Warszawy. Piknik będzie składał się z szeregu atrakcji edukacyjnych, integracyjnych, sportowych i artystycznych organizowanych przez różne środowiska organizacji pozarządowych (NGO), oraz przy współpracy z firmami komercyjnymi działającymi na rzecz rodzin. Jak to na pikniku bywa nie zabraknie oczywiście pieczonych kiełbasek i waty cukrowej. Na wspólnej scenie prezentowane będą występy znanych artystów, ciekawe inicjatywy prorodzinne oraz mnóstwo  konkursów z nagrodami.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.swietorodziny.pl/

 

Opracowanie zespół redakcyjny Media PERES

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top