Kodeks etyki SPSF

Kodeks etyki został opracowany w 2014 roku przez Andrzeja Włodarczyka, jednego z inicjatorów założenia Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów. VIII Walne Zebranie Członków SPSF 21 marca 2015 roku przyjęło ten kodeks jako obowiązujący dla wszystkich zrzeszonych w stowarzyszeniu.

Wstęp

 • Niniejszy kodeks etyczny wyraża podstawowe wartości oraz prezentuje normy uznawane przez Członków Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów za wspólne.
 • SPSF szanuje ład społeczny oraz angażuje się w działania na rzecz przyzwoitości we wszelkich inicjowanych działaniach.

Misja stowarzyszenia

Misją Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów jest integracja środowiska zawodowego stroicieli fortepianów wokół idei profesjonalizmu.

Wartości

Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów za kluczowe wartości uznaje:

 • Integrację
 • Współpracę
 • Profesjonalizm
 • Odpowiedzialność

Preambuła

Kodeks Etyczny Stroicieli Fortepianów, zwany dalej Kodeksem, został opracowany przez Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów. Kodeks ten powstał z zamysłem, by Członkowie SPSF przestrzegali najwyższych standardów profesjonalizmu, uczciwości zawodowej, kompetencji i dążyli do najwyższej możliwej jakości swojej pracy, oferując w ten sposób społeczeństwu specjalną i wyjątkową wiedzę, umiejętności i zdolności, konieczne do rozwoju kultury.

Sformułowano zasady ogólne i szczegółowe, które  obowiązują  wszystkich stroicieli będących członkami SPSF. Dla stroicieli nie będących członkami SPSF owe wytyczne mogę stać się dobrowolnie nałożonym standardami.

Zaproponowane zasady i wytyczne określają odpowiedzialność stroicieli wobec społeczeństwa, któremu ich zawód służy i które wzbogaca, wobec klientów i użytkowników instrumentów.

1. Zasady ogólne
1.1. Stroiciela fortepianów obowiązują zasady etyki ogólnoludzkiej, a ponadto wytyczne sformułowane w niniejszym Kodeksie.
1.2. Zobowiązują one stroiciela do dbania o najwyższe standardy wykonywanej pracy.
1.3. Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki i wizerunku zawodu stroiciela.
1.4. Zadaniem stroiciela jest rzetelne i uczciwe wykonywanie pracy, zgodnie z wiedzą techniczną, praktyką i doświadczeniem.
1.5. Stroiciel nie przedstawia niezgodnie z prawdą swojego wykształcenia, kompetencji profesjonalnych i doświadczenia zawodowego.
1.6. Stroiciel zauważając, że osoby postronne uderzają w dobre imię zawodu stroiciela w Polsce czy w dobre imię Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów nie przechodzi obojętnie i zgłasza takie zdarzenia do Zarządu Stowarzyszenia.
1.7. Stroiciel powstrzymuje się od wykonywania czynności zawodowych, jeśli okoliczności zewnętrzne lub jego aktualny stan fizyczny czy psychiczny mogą istotnie obniżyć poziom wykonywanej pracy.
1.8. Stroiciel wykazuje troskę o prestiż i poziom wykonywanego zawodu.
1.9. Stroiciel nie może akceptować warunków pracy ograniczających jego niezależność zawodową, a zwłaszcza tych, które stoją na drodze realizacji zasad etyki zawodowej.
1.10. Stroiciel jako nauczyciel zdaje sobie sprawę, że jego postępowanie w stosunku do klientów kształtuje postawy zawodowe uczniów.
1.11. Upowszechniając wiedzę dotyczącą zasad strojenia czy budowy fortepianów i pianin, stroiciel dba o zgodność przekazywanej wiedzy ze współczesnym stanem nauki.

2. Postępowanie stroiciela w relacjach z klientami
2.1. Podejmując się realizacji prac stroiciel nie powinien wykraczać poza swoje umiejętności.
2.2. Jeżeli zakres prac przewyższa umiejętności stroiciela, powinien on zwrócić się o radę lub pomoc w realizacji do bardziej kompetentnego kolegi.
2.3. Na wykonane prace stroiciel powinien udzielić stosownej gwarancji.
2.4. Stroiciel kieruje się rzetelnością i uczciwością we współpracy z inwestorami, dostawcami i podwykonawcami.

3. Poziom usług
3.1. Stroiciel powinien podnosić swoje kwalifikacje i wiedzę zawodową, korzystać ze szkoleń czy spotkań z innymi stroicielami mającymi na celu wymianę doświadczeń.

4. Stosunki wzajemne między stroicielami
4.1. Stroiciele powinni okazywać sobie wzajemny szacunek.
4.2. Stroiciel nie powinien publicznie wypowiadać niekorzystnej oceny działalności zawodowej innego stroiciele.
4.3. Stroiciel nie jest obojętny na odstępstwa od zasad etycznych ze strony innych kolegów. Stwierdzając nieetyczne postępowanie kolegi w sprawach zawodowych stara się przekonać go o niewłaściwości jego czynów, korzystając – gdy trzeba – z pomocy innych kolegów. Jeśli interwencja ta okaże się nieskuteczna, stroiciel zgłasza sprawę do Zarządu Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów, który określa dalszy sposób jej załatwienia.
4.4. Poinformowanie Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów o zauważonym naruszeniu zasad etycznych i nie kompetencji zawodowej innego stroiciele nie godzi w zasady solidarności zawodowej.
4.5. Wszystkie sprawy sporne pomiędzy stroicielami powinny być załatwione polubownie.
4.6. Krytyczna ocena działalności innych stroicieli nie powinna mieć charakteru deprecjonującego osobę i nie może służyć do rozgrywek osobistych.
4.7. Stroiciele powinni informować się wzajemnie o niesolidnych klientach.
4.8. Stroiciele powinni wspierać się wzajemnie w sprawach związanych z odzyskiwaniem należnych honorariów od nieuczciwych inwestorów.

5. Zasady postępowania
5.1. Stroiciele powinni solidarnie wspierać działalność Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów.
5.2.Krytyczne uwagi o działalności organów Stowarzyszenia winno się przekazywać we własnym imieniu bezpośrednio do władz Stowarzyszenia.
5.3. Stroiciel nie powinien oferować swoich usług w sposób niezgodny z zasadami etyki oraz lojalności wobec kolegów.
5.4. Stroiciele powinni swoim postępowaniem stanowić przykład godny naśladowania dla niezrzeszonych w Stowarzyszeniu Polskich Stroicieli Fortepianów.
5.5. Stroiciel powinien wspierać wszelkie inicjatywy związane z działalnością ustawodawczą zmierzającą do rozwoju branży.

6. Postanowienia końcowe.
6.1. W kwestiach nie ujętych w kodeksie należy stosować się do ogólnie przyjętych zasad etyki i współżycia społecznego.
6.2. W kwestiach spornych ostateczna interpretacja postanowień kodeksu leży w kompetencji Sądu Koleżeńskiego.
6.3. Postępowanie stroiciela sprzeczne z kodeksem pociąga za sobą sankcje określone w Statucie Stowarzyszenia.

 

Kodeks Etyki SPSF został opracowany przez Andrzeja Włodarczyka w oparciu o materiały:

 1. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych (1994). Warszawa: Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
 2. Cieślik, J., Gasparski, W. Pakiet narzędziowy dla wdrożenia standardów etycznych w małej i średniej firmie. Warszawa: Centrum Badań Etyki Akademii Leona Koźmińskiego.
 3. Kodeks etyczno-zawodowy psychologa (1991). Warszawa: PTP.
 4. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTÓW. Załącznik do Uchwały 01 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów podjętej w dniu 18 czerwca 2005r (plik PDF).
 5. Kodeks Etyki Dekarskiej (http://www.dekarz.com.pl/o-nas/kodeks-etyki-dekarskiej)
 6. Gasparski, W. (red.) (2012). Biznes, Etyka, odpowiedzialność. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
 7. Hołówka, J. (2001). Etyka w działaniu, Warszawa: Prószyński i S-ka.

Kodeks Etyki Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów został przyjęty na podstawie uchwały nr 11/2015, VIII Walnego Zebrania Członków SPSF w dniu 21 marca 2015 roku. Za przyjęciem głosowało 48 osób, 0 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top